ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

          จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Learn From Home โดยการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand) ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อความต่อเนื่องในการจัดการศึกษา  และโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site  ในวันที่ 1 กันยายน 2564 (ยกเว้นโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด)

By admin