ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

          อ้างถึงแนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม  โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online , On Demand, On Hand ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564-9 มกราคม 2565 เพื่อความต่อเนื่องในการจัดการศึกษา

By admin