ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 ฝ่ายบริหารงานสถานศึกษา

นางวาสนา เบ้านี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายศิริศักดิ์ ใหมสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา