วิสัยทัศน์และพันธกิจ

DMS2014-2012-06-05-171026-03

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

  • พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบริหารจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา

  • คุณธรรม ปัญญาธรรม  สามัคคีธรรม

 

คำขวัญ

  • คุณธรรมประเสริฐ  เป็นเลิศวิชา ชุมชนพัฒนา พลานามัยสมบูรณ์

 

คติพจน์

  • ขนฺติ ธีรสฺส  ลงฺกาโร ความหมาย ความอดทนเป็นเครื่องประดับของ