คณะกรรมการสถานศึกษา

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว


ลำดับที่


ชื่อ-นามสกุล


ตำแหน่ง

๑.

นายอนันต์   ตาวงษ์

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.

นายประจวน  ตาวงศ์

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.

นายไพรัตน์  นาคำ

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔.

นางละมัย  จันตาคำ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

๕.

นางสุรีภรณ์  ขำศิริ

กรรมการ

ผู้แทนครู

๖.

นางโสภา  พฤกษาโสภา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

๗.

นายสุเจตตนา  เพชรปราณี

กรรมการ

ผู้แทน อปท.

๘.

นายสิงห์คำ  สิทธิมา

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

๙.

พระบุญช่วย  วิมโล

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุ

๑๐.

พระสิริกุล  วิสุทโธ

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุ

๑๑.

นายทะนงศักดิ์  ยลธรรธรรม

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒.

นายรักษา  จันตา

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓.

นายฉลอง  เขียวนันใจ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔.

นายเสาร์คำ  ใจบุญ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕.

นายปัณณธร  กมลพลพัต

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว


ลำดับที่


ชื่อ-นามสกุล


ตำแหน่ง

๑.

นายอนันต์   ตาวงษ์

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.

นายประจวน  ตาวงศ์

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.

นายไพรัตน์  นาคำ

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔.

นางละมัย  จันตาคำ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

๕.

นางสุรีภรณ์  ขำศิริ

กรรมการ

ผู้แทนครู

๖.

นางโสภา  พฤกษาโสภา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

๗.

นายสุเจตตนา  เพชรปราณี

กรรมการ

ผู้แทน อปท.

๘.

นายสิงห์คำ  สิทธิมา

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

๙.

พระบุญช่วย  วิมโล

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุ

๑๐.

พระสิริกุล  วิสุทโธ

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุ

๑๑.

นายทะนงศักดิ์  ยลธรรธรรม

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒.

นายรักษา  จันตา

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓.

นายฉลอง  เขียวนันใจ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔.

นายเสาร์คำ  ใจบุญ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕.

นายปัณณธร  กมลพลพัต

กรรมการและเลขานุการ

 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว


ลำดับ


ชื่อ-นามสกุล


ตำแหน่ง

๑.

นายสุนทร  สันธิศิริ

ประธานกรรมการ

๒.

นางจันทร์ฟอง  วรรณเสวี

รองประธานกรรมการ

๓.

นายวิเชียร  คำตองมา

รองประธานกรรมการ

๔.

นายธวัช  ปิญญาทู

กรรมการ

๕.

นายกิตติชัย  หน่อคำสุก

กรรมการ

๖.

นางสมใจ  ศรีแสง

กรรมการ

๗.

นางละคิ่น

กรรมการ

๘.

นางสาวดวงกมล  หนักอาจ

กรรมการ

๙.

นางสาวปรียาภรณ์  ศรีเรืองโห้

กรรมการ

๑๐.

นางสาวจตุพร  ตันติจิตจารุ

กรรมการ

๑๑.

นางสาววิไลลักษณ์  ศรีษะเกศ

กรรมการ

๑๒.

นายไพรัตน์  นาคำ

กรรมการ

๑๓.

นางอรนุช  ทัตมะนิน

กรรมการ

๑๔.

นายกฤษณา  สังข์ทอง

กรรมการ

๑๕.

นางสาวสุมิตรา  อินเทพ

กรรมการ

๑๖.

นายประเวศ  ขอบเหลือง

กรรมการ

๑๗.

นางอัจฉรา  ศรีสมุทร

กรรมการ

๑๘.

นางสาวกัลยา  กาวิละ

กรรมการ

๑๙.

นางอรวรรณ  หมอกแสง

กรรมการ

๒๐.

นางรุจิรา  ใจสม

กรรมการ

๒๑.

นางสาวศิริรัตน์  ใจน้อย

กรรมการ

๒๒.

นางรุ่งเรือง  มะโนใจ

กรรมการ/เลขานุการ