ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2558

DMSIMG_0216

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรม โครงการลงแขกแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตนาเกษตรอินทรีย์ โดย นายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในครั้งนี้   อีกทั้งยังมีหน่วยงานข้าราชการ ภาครัฐต่างๆ หน่วยงานเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจน ประชาชนชาวนครแม่สอดและศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการลงแขกเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชนชาวไทย และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งปฏิบัติยึดถือมาเป็นเวลาช้านานและควรค่าอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป

DMSimages DMSIMG_0196 DMSIMG_0201 DMSIMG_0207 DMSIMG_0211 DMSIMG_0214 DMSIMG_0228 DMSIMG_0230 DMSIMG_0238 DMSIMG_0251 DMSIMG_0252 DMSIMG_0258 DMSIMG_0263 DMSIMG_0266

Share