โครงการฝึกจิตชำระใจ ด้วยสายใยธรรมะ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดโครงการฝึกจิต ชำระใจด้วยสายใยธรรมะ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างปลุกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในสถานศึกษาและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วประธานคณะกรรมการสถัาน์ศึกษาน์ายอนันต์ ตาวงษ์และประธานเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

DMSIMG_0486

Share