วันภาษาไทย

                                        วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักหวงแหนภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง   โดย นายปรีชา  ฝ่ายคำตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทย                 วันภาษาไทยตรงกับวันทีี่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงถึงความเป็นไทยการใช้ภาษาไทยในการพูดการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสาร  ทางโรงเรียนจึงได้มีกิจกรรมการแสดงและแข่งขัน  โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

DMSIMG_043029 กรกฏาคม วันภาษาไทย

Share