• Home »
  • กิจกรรม »
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

         เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

         ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีฯประธานในพิธีให้โอวาทแนวทางการศึกษากับคณะผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางวาสนา เบ้านีผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับ  มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ในการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียน ในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน จึงจัดให้มีการการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน

          การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด เป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง โดยจะมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรม และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างครูและผู้ปกครองซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแนวทางให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการศึกษา โรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อรับนโยบาย การพัฒนานักเรียนและโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

Share