มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์  :  มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน : ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

อ้างถึง  :  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๓  เรื่องมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

Share