โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัย

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัย

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัย

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  ได้จัดกิจกรรมเป็นโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัย  การจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมค่าย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ช่วยบูรณาการความรู้ทักษะ  เด็กได้ประยุกต์และใช้สิ่งที่ตนเรียนรู้แก้ปัญหา และเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ท้าทายให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์

โดยประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน

1.ฐานลูกโป่งแฟนซี

2.ฐานปั้นน้ำเป็นตัว

3.ฐานหน้ากากแฟนซี

4.ฐานสีสันสดใส

โดยแต่ละฐานจะมีกิจกรรมให้เด็กได้ทำร่วมกัน  ทำให้เด็กสนุกสนาน รวมไปถึงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

Share