• Home »
  • กิจกรรม »
  • โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว2
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว2

โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว2

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  ได้นำผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการโรงเรียนไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน  จังหวัดแพร่    โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การสอน  กิจกรรม ผลงานต่างๆ ของโรงเรียน  ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พร้อมทั้งขอคำแนะนำ  คำปรึกษาเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน  และประยุกต์ให้เข้ากับโรงเรียน

 

Share