• Home »
  • กิจกรรม »
  • โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  ได้นำผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการโรงเรียนไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การสอน  กิจกรรม ผลงานต่างๆ ของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัล ประสบการณ์การทำงาน ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พร้อมทั้งขอคำแนะนำ  คำปรึกษาเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน  และประยุกต์ให้เข้ากับโรงเรียน

 

Share