ค่ายบูรณาการ STEM

ค่ายบูรณาการ STEM

ค่ายบูรณาการ STEM

         ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน มีความมุ่งหวังให้เด็กได้รู้จัก การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกเพลิดเพลิน ทั้งจากตำราเรียนและจากสถานที่แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่นอกห้องเรียน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรากฐานการเติบโตมาจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท วารสารทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้สูงขึ้น ให้เป็นคนเก่งขึ้นและเป็นคนดีของสังคม
  2. ส่งเสริมให้มีทักษะ กระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบ
  3. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการเรียนรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยกล้าแสดงออก และมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้าน IQ และ EQ
  5. ส่งเสริมให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 

Share