• Home »
  • กิจกรรม »
  • การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

         วันที่  20  สิงหาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

         กรมอนามัยได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  ด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ  รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 และเพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  กรมอนามัยได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง 10 องค์ประกอบ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น  ในพ.ศ. 2545 โดยแบ่งระดับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็น 3 ระดับ คือระดับทอง เงิน และทองแดง และจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรขึ้น ใน พ.ศ. 2552 ตั้งแต่พ.ศ. 2545 จวบจนปัจจุบัน

 

 

Share