ขอต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  

ขอต้อนรับ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ

ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

เทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

Share