• Home »
  • กิจกรรม »
  • โครงการค่ายธรรมะชำระกิเลส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการค่ายธรรมะชำระกิเลส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการค่ายธรรมะชำระกิเลส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการค่ายธรรมะชำระกิเลส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

         โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักเบื้องต้นของศาสนาที่ตนเองนับถือ นำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมมาประยุกต์แก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและสร้างความรักใคร่กลมเกลียว ความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

Share