• Home »
  • กิจกรรม »
  • พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  เข้าร่วมพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือไทย 28 ก.ค. 62 ณ ลานพิธีหน้าที่ว่าการ อ.แม่สอด

 

Share