กิจกรรมดำนาอินทรีย์ วันที่  20  ก.ค .62

กิจกรรมดำนาอินทรีย์ วันที่ 20 ก.ค .62

         กิจกรรมดำนาอินทรีย์ วันที่ 20 ก.ค .62 ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

 

Share