• Home »
  • กิจกรรม »
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

 

       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวอำเภอแม่สอด  โดยมีคณะครู-นักเรียนในอำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้นำชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน รวมไปถึงนายอำเภอแม่สอด และพวกข้าราชการ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
         1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
         2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
         3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคม  เกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
         4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

 

Share