• Home »
  • กิจกรรม »
  • กิจกรรมอบรมโครงการสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์
กิจกรรมอบรมโครงการสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์

กิจกรรมอบรมโครงการสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กิจกรรมอบรมโครงการสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์  ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

         การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน  จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือน และลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชนทำให้สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมีความจำเป็นที่ประชาชนจะช่วยกันร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท

         นำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยังยืนต่อไป  การนำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ และเป็นจุดเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและผู้นำชุมชน ประชาชน ข้าราชการ ในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก

 

Share