• Home »
  • กิจกรรม »
  • ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562  

          โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรม  ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะการฟังและการพูด ให้ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และเพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ง่าย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

          ขอบคุณคณะผู้บริหาร และน้องๆนักเรียนทุกคนที่ให้อาสาสมัครของมูลนิธิเพื่อครอบครัวเข้าไปทำกิจกรรมวันนี้นะคะ

Share