รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา  2562

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก

ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ – 31  มีนาคม  2562  เวลา  08.00-16.30  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Share