• Home »
  • กิจกรรม »
  • อบรมการทำนาเกษตรอินทรีย์โดย ดร.รณชัย ช่างศรี
อบรมการทำนาเกษตรอินทรีย์โดย ดร.รณชัย ช่างศรี

อบรมการทำนาเกษตรอินทรีย์โดย ดร.รณชัย ช่างศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  11  มิถุนายน  2561

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ข้าวอินทรีย์เมืองฉอดและหน่วยงานต่างๆ ไปเข้าร่วมอบรมการทำนาเกษตรอินทรีย์โดย  มี ดร.รณชัย ช่างศรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำนาเกษตรอินทรีย์  การทำน้ำหมักชีวภาพ  การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี  เยี่ยมชมแปลงการปลูกข้าว  3  สายพันธุ์  โดยการทำนาเกษตรอินทรีย์นี้ใช้หลักทฤษฎีเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่  9

         หลักทฤษฎีเกษตรพอเพียง  สิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

 

Share