• Home »
  • กิจกรรม »
  • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 2561

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 2561

 

วันที่  14  มิถุนายน  2561 

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่  14  มิถุนายน  2561  โดยจัดขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครู และแสดงการสักการะแด่คุณครู  มีคณะนักเรียน  นำพานดอกไม้  ธูป  เทียน  มาทำความเคารพครู  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

         จากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆหนึ่งจะเติบโตผู้มีวิชา ความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยในชีวิตของ คนๆหนึ่ง?นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน ครูคนแรก ของเราแล้ว การที่เด็กๆจะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ครู ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น ครู จึงเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน เพราะหากโลกนี้ ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็น ครู แล้ว สรรพวิชาต่างๆก็คงสูญหายไปจากพิภพ แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ก็ทรงเป็น ครูของโลก พระองค์หนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง การบูชาครู การไหว้ครู จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

 

Share