กำหนดการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กำหนดการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                         dddd

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ได้กำหนดการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 4 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดดอนแก้วได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในวันที่ 22 – 24 กรกฏาคม 2558    โดยมีรายนามผู้ประเมินคุณภาพภายนอกดังนี้

1. นายวรศักดิ์    ทองผลา

2. นางเวียงทอง  แสนบัวคำ

ในการนี้ หน่วยประเมินขอแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์ คณะครูและตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมให้ข้อมูลประกอบการประเมินในวันดังกล่าว         เวลา      09.30 น.

DMS

 

 

 

 

Share