แข่งขันเก็บเมล็ดข้าวประจำปีการศึกษา 2559

แข่งขันเก็บเมล็ดข้าวประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเก็บเมล็ดข้าว หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าว  โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเก็บเมล้ดในครั้งนี้ โดย มีรางวัลให้กับห้องที่สามารถเก็บเมล็ดข้าวได้จำนวนมากที่สุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเก็บเมล็ดข้าวในครั้งนี้  กิจกรรมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนรู้ขั้นตอนการทำนาตลอดจนการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว และให้รู้ซึ้งถึงการที่จะได้เมล็ดข้าวมานั้นยากและสำคัญเพียงไรอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความเป็นมาของการทำนาที่เป็น อาชีพอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานกล่าวได้คือ “ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ” และเป็นอาชีพหลักของคนไทย และทราบถึงความสำคัญของข้าวไทยว่าสามารถเลี้ยงชีพคนไทยและคนทั้งโลกได้  และเน้นให้รู้จักรักและหวงแหนในอาชีพเกษตรกรการทำนา และดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Share