การจัดการขยะชุมชนโดยใช้พลังงานทดแทน

การจัดการขยะชุมชนโดยใช้พลังงานทดแทน

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัด อบรม เรื่องการจัดการขยะชุมชนโดยใช้พลังงานทดแทน โดย  ดร.พิสิษฐ์  มณีโชติและคณะ 

 

Share