สรุปเหรียญผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

สรุปเหรียญผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” และนครแม่สอดได้เป็นอับดับที่ 2 รองจาก เทศบาลนครเชียงราย

ที่ เขตเทศบาล ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม

1 เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 17 13 4 34 48 20 5 2 73
2 เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 7 15 6 28 47 21 4 2 72
3 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 5 2 12 28 14 7 4 49
4 เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5 4 4 13 28 18 4 3 50
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 5 2 3 10 17 20 13 6 50
6 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 5 1 2 8 16 15 11 5 42
7 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 4 9 8 21 36 17 15 5 68
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 6 8 17 33 27 15 1 75
9 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2 4 3 9 21 12 5 4 38
10 เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2 3 2 7 14 10 13 9 37
11 เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 2 1 5 18 20 11 2 49
12 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 2 1 5 10 5 3 1 18
13 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 2 2 0 4 7 10 5 0 22
14 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 1 3 6 17 16 6 8 39
15 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 2 1 2 5 9 5 2 7 16
16 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 2 1 0 3 7 6 4 5 17
17 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 2 0 6 8 19 17 10 4 46
18 เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 0 2 4 12 7 10 1 29
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 2 0 2 4 7 5 3 2 15
20 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 0 1 3 17 18 4 2 39
21 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 2 0 0 2 6 2 2 2 10
22 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
23 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 3 1 5 12 13 5 5 30
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 3 1 5 10 4 1 3 15
25 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 1 1 1 3 8 7 4 0 19
26 เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 1 1 1 3 6 8 3 2 17
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1 1 0 2 8 6 7 6 21
28 เทศบาลตำบลเวียงลอ จังหวัดพะเยา 1 1 0 2 6 7 8 8 21
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 0 3 4 5 7 2 6 14
30 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 1 2 4 2 2 2 8
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 0 0 1 8 3 5 7 16
32 เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
33 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
34 เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 0 0 1 2 0 1 2 3
35 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ จังหวัดตาก 1 0 0 1 1 2 0 1 3
36 เทศบาลตำบลวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
37 เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
38 เทศบาลตำบลเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 0 3 3 6 12 10 6 3 28
40 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 2 0 2 6 2 0 3 8
41 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0 1 3 4 14 6 8 2 28
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 0 1 2 3 8 10 7 6 25
43 เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 0 1 2 3 8 3 0 2 11
44 เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 0 1 0 1 3 4 3 2 10
45 เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 0 1 0 1 3 0 1 2 4
46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 1 0 1 2 4 2 4 8
47 เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 0 1 2 1 2 2 5
48 เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
49 เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 0 1 0 1 1 2 0 4 3
50 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 3 3 8 9 4 2 21
51 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 0 0 2 2 7 4 2 1 13
52 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 0 0 2 2 4 6 1 1 11
53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 12 21 8 5 41
54 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 0 0 1 1 9 16 13 5 38
55 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 1 1 6 6 3 3 15
56 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 0 0 1 1 4 7 1 3 12
57 เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 0 0 1 1 4 1 3 0 8
58 เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 1 1 4 1 0 2 5
59 เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 0 0 1 1 3 1 1 1 5
60 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 0 0 1 1 2 3 2 2 7
61 เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
62 เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 5 0 4 3 9
63 เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 4 4 2 4 10
64 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 4 1 4 2 9
65 เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0 3 6 1 2 10
66 เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 3 5 1 1 9
67 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 3 4 5 2 12
68 เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 3 4 2 4 9
69 เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 3 3 3 2 9
70 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 3 3 0 3 6
71 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
72 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก 0 0 0 0 2 5 1 2 8
73 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 2 3 2 1 7
74 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 2 2 1 3 5
75 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 4 1 7
76 เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 2 2 5
77 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 0 4 3
78 เทศบาลตำบลหารแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
79 เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
80 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
81 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จังหวัดตาก 0 0 0 0 2 0 2 1 4
82 เทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
83 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
84 เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
85 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
86 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 4 2 2 7
87 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 4 2 0 7
88 เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
89 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
90 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 1 3 7 5
91 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 0 0 0 0 1 1 2 2 4
92 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จังหวัดตาก 0 0 0 0 1 1 2 2 4
93 เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
95 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 3 3 2 6
96 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 1 3 2 4
97 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
98 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
100 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 not found 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 95 95 94 284 697 534 321 233 1,552  

จัดลำดับผลการการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถติดตาม http://www.takvichakan.net

Share