• Home »
  • กิจกรรม »
  • กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

IMG_0002

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  โดย ดร.สุวิทย์  มูลคำ  โดยเนื้อหาสาระในการอบรมครั้งนี้สามารถนำมาใช้กับกระบวนการเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีขั้นตอนการสอนเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมสู่กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและกระบวนการคิดการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในด้านการเรียนรู้และเสริมกระบวนการสร้างทักษะในชีวิตประจำวัน

Share