ไหว้ครู 9 มิถุนายน 2559

ไหว้ครู 9 มิถุนายน 2559

DMSIMG_0713

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนศิษย์ได้แสดงออกถึงความเคารพความกตัญญู และรู้คุณค่าความหมายของการไหว้ครูซึ่งมีมาแต่โบราณกาลสืบสานมาตราบทุกวันนี้ 

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในสมัยโบราณมักจะใช้ดอกมะเขือ ดอกเข็ม หญ้าแพรก และข้าวตอก เป็นเครื่องบูชาครู เพราะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายและมีความหมายที่ดี กล่าวคือ
ดอกมะเขือ ที่งอกงามได้อย่างรวดเร็ว เป็นสัญลักษณ์เสมือนให้เกิดปัญญาความคิดที่พร้อมจะรับความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
หญ้าแพรก เปรียบเสมือนเด็กที่มาเล่าเรียน เมื่อได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้ เหมือนดังหญ้าแพรกที่แม้บางครั้งจะเหี่่ยวเฉาไป แต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันที
ดอกเข็ม คือ การขอให้มีสติปัญญาแหลมคมดุจดอกเข็ม และข้าวตอก เสมือนหนึ่งให้มีปัญญาความคิดแตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็วเหมือนข้าวตอกเมื่อได้รับความร้อน

หน้าที่ครูต่อศิษย์ตามหลักธรรม

๑. แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี

๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง

๔. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ

๕. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึกให้สามารถใช้วิชาเลี้ยงชีพ และรู้จักดำรงรักษาตนในอันที่
จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดีและในฐานะศิษย์

Share