• Home »
  • ประชาสัมพันธ์ »
  • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

โดยติดต่อขอรับใบเสนอชื่อและเสนอชื่อได้ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดการรับสมัครดังเอกสารดังแนบนี้

1 001 2 001 3 001

Share