• Home »
  • กิจกรรม »
  • กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

IMG_0796วันที่ 18 ธันวาคม 2558  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ป่าท้ายหมู่บ้านสองแคว 2 โดยได้กิจกรรมกลางแจ้งจำลองเหตุการณ์และสถานการณ์เพื่อฝึกการดำรงชีวิตในป่า

IMG_0501 IMG_0491 IMG_0490 IMG_0488 IMG_0483 IMG_0480 IMG_0477 IMG_0474 IMG_0470 IMG_0796

IMG_0524 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0545 IMG_0541 IMG_0530 IMG_0529

IMG_0675 IMG_0681 IMG_0708 IMG_0711 IMG_0712 IMG_0724 IMG_0734 IMG_0765 IMG_0766 IMG_0767 IMG_0781 IMG_0788

IMG_0788 IMG_0781 IMG_0767 IMG_0766 IMG_0724 IMG_0734 IMG_0765 IMG_0712 IMG_0675 IMG_0681 IMG_0708 IMG_0711

Share