โครงการค่ายดาราศาสตร์และเทคโนโลยี

          แนวทางจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการศึกษายึดหลักการศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ดังนั้นการดำเนินงานในปัจจุบันจึงเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจัดเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท้องฟ้า จากประสบการณ์จริง มีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ มีจิตสาธารณะ

 

By admin