ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย)
          ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By admin