ผลงานนางวาสนา เบ้านี

ผลงานนางวาสนา เบ้านี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

ผู้วิจัย : นางวาสนา  เบ้านี

บทนำ

          แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสำคัญอย่างมาก  ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้บรรลุผลตามที่ต้องการคือ กระบวนการนิเทศการศึกษา เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการสอนของตนได้ตรงตามสภาพของปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในที่สุด (กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, 2554 : 19)

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เป็นโรงเรียนที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนในชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยเปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ให้มีมาตรฐานได้นั้นต้องทำการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาใหม่ ๆ เข้ามาจึงทำให้มีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้และประสบการณ์ทางการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนโดยปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือ ครูยึดติดในการสอนแบบเดิม สอนโดยการเป็นผู้บอกหรือผู้แสดงมากกว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ และเรียนรู้   ด้วยตนเอง อีกทั้งครูที่ปฏิบัติการสอนมานานไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสอน จากการนิเทศของผู้บริหารพบว่าครูต้องได้รับการอบรมให้เปลี่ยนวิธีการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปัจจุบัน อีกทั้งมีครูบางส่วนสอนไม่ตรงตามวิชาเอกจึงขาดความมั่นใจในการสอนต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่สอน   ทำให้มีภาระงานด้านอื่นมาให้รับผิดชอบมากขึ้นจึงเบียดเบียนหน้าที่ในการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 7) จากแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 กล่าวว่าหากครูไม่มีความรู้ในวิชาชีพครู และไม่ได้รับการพัฒนาย่อมเป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งครูใหม่ และครูที่ปฏิบัติการสอนมานาน จึงมีความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขย่อมส่งผลถึงคุณภาพนักเรียน และคุณภาพการศึกษาของชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554 : 15) จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ากระบวนการที่จะใช้แก้ปัญหานี้ได้คือ การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอน เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม : ส่งเผยแพร่เวปไซต์.28.4.62