ผลงานนางนัญสุชา เมืองลี

ผลงานนางนัญสุชา เมืองลี

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

                            2013  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงรู้(5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

                            ปีที่ 6

ชื่อผู้รายงาน      นางนัญสุชา  เมืองลี

ตำแหน่ง             ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีการศึกษา       2561

 

บทคัดย่อ

          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงรู้(5E)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์คือ 1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 34 คน  แบบแผนการทดลองการศึกษา กึ่งทดลอง (The Single group, Pretest – posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test (Dependent Sample)

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.87/83.92  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ  0.7592  แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.92
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  2013  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด