วิสัยทัศน์และพันธกิจ

DMS2014-2012-06-05-171026-03

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

  • พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้  ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  บริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

3. ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์

  • มีจิตสาธารณะ  สัมมาคารวะงาม

 

เอกลักษณ์

  • ฮาร์โมนิกา  นาอินทรีย์

 

คำขวัญของโรงเรียน

  • คุณธรรมประเสริฐ  เป็นเลิศวิชา  ชุมชนพัฒนา  พลานามัยสมบูรณ์

ใส่ความเห็น