คณะกรรมการสถานศึกษา

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว


ลำดับที่


ชื่อ-นามสกุล


ตำแหน่ง

๑.

นายอนันต์   ตาวงษ์

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.

นายทนงศักดิ์  ยลธรรธรรม

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.

นายไพรัตน์  นาคำ

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔.

นายทอง  เกาะปืน

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

๕.

นายสมร  ก้องเวหา

กรรมการ

ผู้แทนครู

๖.

นายมงคล  เกตุวงศ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

๗.

นายสุเจตตนา  เพชรปราณี

กรรมการ

ผู้แทน อปท.

๘.

นายสิงห์คำ  สิทธิมา

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

๙.

พระบุญช่วย  วิมโล

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุ

๑๐.

พระครูอนุกูลวรการ

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุ

๑๑.

นายจันทรัศม์  ศรีสมุทร

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒.

นายปรีดา  ซ้อนต่า

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓.

นายศุภฤกษ์  กาวินำ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔.

นายเอนก  ตันคำแดง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕.

นางวาสนา  เบ้านี

กรรมการและเลขานุการ

 

ใส่ความเห็น