ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

สถานที่ตั้ง        โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ๑๙   ถนนสายเอเชีย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

โทรศัพท์          ๐-๕๕๕๓-๑๔๙๔

โทรสาร           ๐-๕๕๕๓-๑๔๙๔

สังกัด             กองการศึกษา  เทศบาลนครแม่สอด

ตราประจำโรงเรียน

 

 LogoDonkaew2014300

ความหมาย

 ท.ด.ก.  หมายถึง  อักษรย่อของชื่อโรงเรียน

เด็กสวมชุดไทย             หมายถึง  พันธกิจของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาเด็กนักเรียน

กระจังตาอ้อยสีชมพู       หมายถึง  รักในความเป็นไทย

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

คุณธรรมประเสริฐ  เป็นเลิศวิชา   ชุมชนพัฒนา  พลานามัยสมบูรณ์

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – สีชมพู

สีน้ำเงิน    หมายถึง  ความรักและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สีชมพู      หมายถึง  ความรักและการเทิดทูนในสถาบันชาติและศาสนา

เกิดจากการผสมระหว่างสีแดง เป็นสัญลักษณ์ใช้แทน

ชาติ   สีขาวเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนศาสนา

ข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙  ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒  ระดับการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  จนถึงการศึกษาภาคบังคับ

ประวัติสถานศึกษา

         แต่เดิมมานักเรียนจากหมู่บ้านสองแคว   บ้านไร่  และบ้านใต้  ซึ่งปัจจุบันได้แก่ชุมชน
สองแคว ๑ สองแคว ๒  อินทรคีรี  บ้านทุ่งและประชารักษ์ ตามลำดับ   ต้องไปเรียนหนังสือ  ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี   ต่อมาในปี   พ.ศ. ๒๔๙๑   จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจนอาคารเรียนไม่เพียงพอ   ประกอบกับบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก    การคมนาคมไม่สะดวกดังเช่นปัจจุบัน  ทางราชการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกแห่งหนึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี      อาศัยศาลาวัดดอนแก้วเป็นที่จัดการเรียนการสอน   ต่อมาพระปัญญา  พัทธสาโร  เจ้าอาวาส   ร่วมกับ ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครู  ร่วมกันก่อสร้างศาลาอีก    ๑  หลัง  เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียน  และมีการพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

         วันที่   ๒๐   มีนาคม   ๒๔๙๒   ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว     เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   ๔   มีครู   ๔  คน  นักเรียน  ๒๖๕  คน

         วันที่  ๑๕    มกราคม  ๒๕๐๗     เทศบาลตำบลแม่สอดในขณะนั้นได้จัดซื้อที่ดินจาก  เอกชนมอบให้โรงเรียน มีพื้นที่  ๗  ไร่  ๕๐  ตารางวา  ต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับพื้นที่ของโรงเรียนได้ถูกถนนเอเชียตัดผ่านทำให้บริเวณแคบลง  เทศบาลแม่สอดจึงได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น   ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ในปัจจุบัน มีพื้นที่  ๒๐  ไร่  ๓  งาน   ๒๐  ตารางวา  เปิดให้บริการทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๑๖ เป็นต้นมา

         ปีการศึกษา  ๒๕๑๕  ได้สร้างอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑  หลัง  (อาคารพัฒนาภาคเหนือ)  ขนาด  ๙ X ๔๕  เมตร  ประเภท  อาคารเรียน  จำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  ก่อสร้างเมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๑๕

         ปีการศึกษา  ๒๕๒๑  ได้สร้างอาคาร  คสล. ๒  ขนาด  ๙ X ๒๗  เมตร  ชั้น ๑ หลัง  จำนวน         ๖  ห้องเรียน  ประเภท  อาคารเรียน  ก่อสร้างเมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๒๗

         ปีการศึกษา  ๒๕๒๒  ได้สร้างอาคารโรงอาหาร  โครงสร้างเหล็ก  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  พื้น คสล.  ขนาด  ๘ X ๑๖  เมตร  ประเภท  โรงอาหาร  ก่อสร้างเมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๒

         ปีการศึกษา  ๒๕๒๗  ได้สร้างอาคาร  คสล. ๑ ชั้น  ขนาด  ๑๒ X ๒๐  เมตร  ประเภท         อาคารหอประชุม  จำนวน  ๑  อาคาร  และอาคารโรงอาหาร  โครงสร้างเหล็ก  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  พื้น คสล.  ขนาด  ๘ X ๑๖  เมตร  ประเภท  โรงอาหาร  ก่อสร้างเมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๓๗

         ปีการศึกษา  ๒๕๒๘  ได้สร้างอาคาร คสล.  โครงหลังคาไม้  มุงสังกะสี ขนาด ๘ X ๑๖ เมตร  ประเภท  โรงฝึกงาน  ก่อสร้างเมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๘

         ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  ได้สร้างอาคาร คสล.  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  ขนาด  ๗ X ๘  เมตร  ประเภท  เรือนพยาบาล

         ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้สร้างอาคาร คสล. ๓ ชั้น  ๑  หลัง  (แบบ สปช. ๒/๒๘)  ขนาด               ๘ X ๑๖  เมตร  ประเภท  อาคารเรียน  จำนวน  ๖  ห้องเรียน  ก่อสร้างเมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๓๗

         ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  ได้สร้างอาคาร คสล.  หลังคามุงสังกะสี  ขนาด  ๓ X ๙  เมตร  ประเภท  ที่ทำการกรรมการศึกษา  ก่อสร้างเมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๓๙

         ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  ได้สร้างอาคาร คสล. ๓ ชั้น  ๑  หลัง  แบบ สน.ศท. ๓ ใต้ถุนโล่ง  ขนาด  ๑๐.๕๐ X ๓๖  เมตร  ประเภท  อาคารเรียน  จำนวน  ๗  ห้องเรียน  ก่อสร้างเมื่อ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๔๐

         ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  ได้สร้างอาคาร คสล.  โครงหลังคาเหล็ก  มุงสังกะสี  ขนาด  ๗ X ๑๑  เมตร  ประเภท  ศาลาที่พักผู้ปกครอง  ก่อสร้างเมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๔๑

         ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  ได้สร้างอาคาร คสล. ๓ ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  ประเภท  อาคารเรียน  จำนวน  ๘  ห้องเรียน และสร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น  ประเภท  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  ๑  หลัง

         ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  ได้สร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น  ประเภท  อาคารเรียนอนุบาล  จำนวน   ๘  ห้องเรียน  และอาคาร คสล. ๑ ชั้น  ประเภท  ห้องส้วม  จำนวน  ๑๐  ที่นั่ง

         ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ได้สร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น  ประเภท  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน      ๑  อาคาร  และอาคาร คสล. ๑ ชั้น  (แบบโรงเรียน)  ประเภท  ห้องส้วม  จำนวน  ๑๒  ที่นั่ง

         ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  ได้สร้างอาคาร คสล. ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง  ประเภท  อาคารเรียน  จำนวน  ๑๒  ห้องเรียน

ข้อมูลชุมชนและโรงเรียน

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีอาชีพหลากหลายทั้งเกษตรกรรม  ข้าราชการ  รับจ้าง  รายได้ปานกลาง  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนเป็นอย่างดี  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมวางแผนพัฒนา   การจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

สภาพชุมชนโดยทั่วไปเป็นชุมชนเมือง

         โรงเรียนมีพื้นที่  ๒๐  ไร่  ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนในเขตบริการ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดกับ             ชุมชนสองแคว ๒

ทิศใต้               ติดกับ             ชุมชนอินทรคีรี ๑, ชุมชนประชารักษ์

ทิศตะวันออก   ติดกับ             ชุมชนสองแคว ๑ และชุมชนร่วมใจ

ทิศตะวันตก      ติดกับ             ชุมชนสองแคว ๒

 

ข้อมูลสถานที่ตั้งบ้านเรือนของนักเรียน     

         นักเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่เข้าเรียนมาจากชุมชนสองแคว ๑ , ชุมชนสองแคว ๒ ชุมชนอินทรคีรี ๑, ชุมชนบ้านทุ่ง , ชุมชนบัวคูณ , ชุมชนร่วมใจ , ชุมชนตาลเดี่ยวและชุมชนอิสลาม

         ส่วนนักเรียนนอกเขตเทศบาลนครแม่สอดมาจาก  เทศบาลตำบลท่าสายลวด  เทศบาลตำบลแม่กุ , หมู่บ้านแม่ปะ , หมู่บ้านท่าอาจ , หมู่บ้านวังตะเคียน , หมู่บ้านห้วยม่วง , หมู่บ้านแม่กุใหม่ และนักเรียนจากเขตอำเภอแม่ระมาด

ใส่ความเห็น