ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก  เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ  พุทธศักราช ๒๔๙๑  โดยอาศัยศาลาวัดดอนแก้วเป็นที่จัดการเรียนการสอน  ได้รับนักเรียนจากหมู่บ้านสองแคว  บ้านไร่  และบ้านใต้   เข้าศึกษาเล่าเรียน  ในช่วงต่อมา  พระปัญญา   พันธสาโร   เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว  ได้ร่วมมือกับคณะครูก่อสร้างศาลาเป็นที่จัดการเรียนการสอนอีกหนึ่งหลัง  โดยให้  นายยุทธ  เดชคำรณ   เป็นครูใหญ่  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา      ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีครูผู้สอน จำนวน  ๔  คน  และนักเรียน จำนวน  ๒๖๔  คน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

         วันที่  ๒๘   เดือน เมษายน  พุทธศักราช ๒๔๙๒  นายยุทธ   เดชคำรณ  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  จนถึงวันที่   ๑๒  เดือน กันยายน  พุทธศักราช ๒๔๙๓

         วันที่   ๑๓  เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๓  นายสามารถ   สุประกอบ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  จนถึงวันที่   ๔  เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๔๙๗  และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศึกษาธิการ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

         วันที่  ๒๐  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๔๙๗  นายชื่น   น้อยทัพ  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

         วันที่  ๑๑  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช ๒๔๙๗  นายจั่น   คุรุวิทย์   มาทดลองปฏิบัติราชการครูใหญ่ตรี  และนายชื่น  น้อยทัพ   ไปช่วยราชการ   แผนกศึกษาธิการอำเภอแม่สอด  จนถึงวันที่  ๒๕  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๔๙๗  และกลับมาเป็นครูใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

         วันที่  ๑  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๐๖  โรงเรียนได้โอนมาเป็นสังกัดเทศบาล  ต่อมาเห็นว่าศาลาอาคารเรียนมีความคับแคบ และไม่สามารถจะขยายอาคารเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ได้  คณะครูจึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น   ได้ช่วยกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้าง  โดยคณะครูได้บริจาคคนละ  ๕๐๐   บาท  เป็นทุนเพื่อจัดซื้อที่ดิน  แต่มีจำนวนเงินไม่เพียงพอ  เทศบาลจึงสมทบจัดซื้อที่ดิน  เป็นจำนวนเงิน   ๘,๐๐๐  บาท    เนื้อที่   ๗  ไร่  ๕๐   ตารางวา  อยู่ตรงข้ามกับวัดดอนแก้ว  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

         วันที่  ๑   เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๐๗  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคารไม้        ชั้นเดียว  กว้าง   ๗  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๐-๐๗-๐๐๐๔   ใช้งบประมาณ           จากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นจำนวนเงิน   ๖๐,๐๐๐  บาท  และได้รับเงินสมทบจากประชาชน    เป็นจำนวนเงิน  ๔๐,๐๐๐   บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐   บาท  ได้ขอจำหน่ายอาคารเรียน  เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๘

         วันที่  ๑  เดือน  มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๐๘  นายชื่น   น้อยทัพ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส  และให้นางบุญถึง  สุทัศน์   ณ  อยุธยา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทน

ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น   และพื้นที่ของโรงเรียนถูกถนนสายเอเชียตัดผ่าน  ทำให้บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนแคบ  เทศบาลจึงได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม  เป็นพื้นที่จำนวน  ๒  ไร่  ๓  งาน๒๐   ตารางวา   เป็นจำนวนเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท

         วันที่  ๒๗   เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๑๔  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ๒  ชั้น  จำนวน   ๑๐  ห้องเรียน  กว้าง   ๑๔  เมตร  ยาว   ๔๘  เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๐-๐๙-๐๐๖   ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนาภาคเหนือ   เป็นจำนวนเงิน  ๕๗๔,๐๐๐  บาท  และใช้อาคารเรียนเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่  ๑๑  เดือน พฤษภาคม   ๒๕๑๕  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาล  ๓  ห้องธุรการ  ห้องวิชาการ   และห้องพยาบาล  (อาคารเรียน ๑ หรือ อาคารดาวเรือง)

         วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๑๕  นางบุญถึง   สุทัศน์  ณ  อยุธยา   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โท   โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

         วันที่  ๑๕   เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๑๖  ได้ก่อสร้างห้องส้วม  กว้าง   ๒.๕๐  เมตร  ยาว   ๔.๘๐  เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๕-๑๖-๐๐๔   ใช้งบประมาณจากเทศบาล   จำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   ได้ขอจำหน่ายห้องส้วมเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๒

         วันที่  ๒๙   กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๑  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคารตึก   คสล. ๒  ชั้น  จำนวน   ๖  ห้องเรียน  กว้าง   ๑๓.๙๕  เมตร  ยาว   ๒๗  เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล     ๐๔๐-๒๑-๐๐๑๑  ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน  เป็นจำนวนเงิน   ๘๓๙,๘๐๐  บาท  ใช้อาคารเรียน เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่  ๑   เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๒๑  และนายปรีชา  ซาโปร่ง   มาดำรงตำแหน่งแทน   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาล ๒-๓  ห้องประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  และห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  (อาคารเรียน ๒ หรือ อาคารเฟื่องฟ้า)

         พุทธศักราช  ๒๕๒๒  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  พุทธศักราช ๒๕๒๑  ครบทุกชั้นเรียน  ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖

         วันที่  ๙  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๒๒  ได้ก่อสร้างโรงอาหาร  เป็นหลังคา    โครงเหล็ก  มุงกระเบื้อง  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๒-๒๒-๐๐๐๒   ใช้งบประมาณจากเทศบาล  เป็นจำนวนเงิน  ๗๐,๐๐๐   บาท   ได้ขอจำหน่ายโรงอาหารเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๘

         วันที่  ๑๙   เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๒๒  ได้ก่อสร้างห้องส้วม  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๕-๒๒-๐๐๖   เป็นจำนวนเงิน  ๒๖,๐๐๐  บาท   ได้ขอจำหน่ายห้องส้วมเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๘

         วันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๒  นายปรีชา   ซาโปร่ง   ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอด  และได้ย้าย นายจำเนียร  กัณฑวงศ์ตำแหน่ง ครูใหญ่  โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส  ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๒

         วันที่  ๑๙   เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๒๒  ได้ก่อสร้างโรงเก็บรถ  เป็นโครงเหล็ก   ขนาดกว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๑๖  เมตร   เลขรหัสพัสดุเทศบาล   ๐๔๖-๒๒-๐๐๐๖  ใช้งบประมาณจากเทศบาล  เป็นจำนวนเงิน   ๑๙,๐๐๐  บาท  และก่อสร้างโรงเก็บรถ  ลักษณะเทคอลกรีต  ขนาดกว้าง   ๖  เมตร  ยาว   ๑๖  เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๖-๒๒-๐๐๐๘   ใช้งบประมาณจากเทศบาล    เป็นจำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท

         วันที่  ๑๙  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๒๕  นายจำเนียร   กัณฑวงศ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

         วันที่  ๑  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๕  นายอุทัย   ปัญญาสว่าง  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

         วันที่  ๑๒   เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๒๕  ได้ก่อสร้างห้องส้วม  ขนาดกว้าง   ๒.๕๐  เมตร  ยาว   ๔.๒๐  เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๕-๒๕-๐๐๑๑   ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน   เป็นจำนวนเงิน  ๒๓,๖๐๐  บาท

         วันที่  ๒๐   เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๒๗  ได้ก่อสร้างโรงอาหาร  เป็นโครงหลังคาเหล็ก  มุงกระเบื้อง   พื้น คสล.  กว้าง  ๑๒   เมตร  ยาว  ๒๐   เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๒-๒๓-๐๐๐๕   ใช้งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย  เป็นจำนวนเงิน  ๓๖๙,๐๐๐   บาท  ได้ขอจำหน่ายเมื่อพุทธศักราช  ๒๕๕๓

         วันที่  ๒๐   เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๒๘  เปิดใช้อาคารโรงฝึกงานที่ก่อสร้าง  แล้วเสร็จ   เพื่อจัดการเรียนการสอน  ลักษณะโครงหลังคาไม้  มุงสังกะสี   พื้น คสล.  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร   ใช้งบประมาณเงินบริจาคจากคณะครูและคณะกรรมการศึกษา  เป็นจำนวนเงิน๑๒๐,๐๐๐  บาท

         วันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๙  นายอุทัย   ปัญญาสว่าง  ได้รับคำสั่งจากกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองพิษณุโลก  และให้นายณรงค์   จันทรางกูล  มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  แทน  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๓๐

         พุทธศักราช  ๒๕๓๔   ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ขนาดกลาง   ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๔

         วันที่  ๓๐  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๓๖  นายณรงค์   จันทรางกูล  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   และให้นางบัวใหล  บุญส่ง  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

         วันที่  ๔   เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๖  ได้ก่อสร้างห้องส้วม  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๕-๓๖-๐๐๑๔   เป็นจำนวนเงิน  ๙๓,๖๐๐  บาท   ได้ขอจำหน่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๙

         วันที่  ๑๖  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๗  นางบัวไหล   บุญส่ง  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส  และให้นายสุรัตน์ชัย  รินมุกดา   รักษาราชการแทน

         วันที่  ๑๔   เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๘  ได้ก่อสร้างโรงอาหาร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๒-๓๘-๐๐๐๗   เป็นจำนวนเงิน  ๔๖๐,๐๐๐  บาท   ได้ขอจำหน่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๐

         วันที่  ๑๒  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๓๘  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคาร คสล. ๓  ชั้น   จำนวน  ๖  ห้องเรียน   เลขรหัสพัสดุเทศบาล   ๐๔๐-๓๘-๐๐๑๕  ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เป็นจำนวนเงิน   ๒,๓๒๐,๐๐๐  บาท   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  (อาคารเรียน ๓ หรือ อาคารกระดังงา)

         วันที่  ๙  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๘  นายสุรัตน์ชัย   รินมุกดา  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี   และให้นายรัก  หาญวัฒนสกุล  มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ แทน

         วันที่  ๒๗   เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๙  ได้ก่อสร้างรั้วโรงเรียน  คสล.   ๑๑๙  ช่อง  ใช้งบประมาณเงินบริจาคจากคณะครู  กรรมการศึกษา   ผู้ปกครอง  นักเรียน  และประชาชน

         วันที่  ๑๖   เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๑  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคาร คสล.  ๓   ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  ๖   ห้องเรียน  กว้าง  ๑๓.๕๐   เมตร  ยาว  ๓๖   เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๐-๔๑-๐๐๒๐   ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เป็นจำนวนเงิน  ๒,๓๙๑,๐๐๐  บาท   และงบประมาณจากเทศบาล  เป็นจำนวนเงิน  ๙๓๐,๖๐๐ บาท   รวมทั้งสิ้น  ๒,๔๘๔,๖๐๐ บาท  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องสมุด   และห้องประชุม  (อาคารเรียน ๔ หรือ  อาคารผกากรอง)

         วันที่  ๒๘   เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  ได้ต่อเติมอาคารเรียน คสล.  ๓  ชั้น  บริเวณชั้นล่างใต้ถุนโล่ง  ปูกระเบื้อง  ใช้งบประมาณเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

         พุทธศักราช  ๒๕๔๓  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด  และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น  จังหวัดตาก

         วันที่  ๑   เดือน มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๔๓  ได้ก่อสร้างโรงเลี้ยงสัตว์  เป็นโครงหลังคาเหล็ก พื้น คสล. ติดตาข่าย  ขนาดกว้าง   ๔  เมตร  ยาว   ๔๐  เมตร  ใช้งบประมาณจากองค์กรเอกชน  โครงการสวัสดิการชุมชนเร่งด่วน (CIP)  และงบประมาณจากคณะครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง   นักเรียน  และชุมชน  ร่วมสมทบ

         วันที่  ๙   เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๔๓  ได้ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง   ๔  เมตร  ยาว  ๒๑๔  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร   ใช้งบประมาณจากเทศบาล   เป็นจำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

         วันที่  ๙   เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ได้ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง   ๕  เมตร  ยาว   ๘๐  เมตร  หนา   ๐.๑๕  เมตร  ใช้งบประมาณจากเทศบาล  เป็นจำนวนเงิน   ๒๐๐,๐๐๐  บาท และก่อสร้างถนนเชื่อมที่เหลือ  (เพิ่มเติม) คสล.  กว้าง  ๕   เมตร  ยาว  ๒๙   เมตร  หนา  ๐.๑๕   เมตรใช้งบประมาณจากเทศบาล   เป็นจำนวนเงิน  ๖๕,๔๐๐  บาท

         วันที่  ๒๒   เดือน เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๔๕  ตามคำสั่งเทศบาลเมืองแม่สอด ที่     ๑๓๑/๒๕๔๕   ให้นายรัก  หาญวัฒนสกุล  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล      วัดมณีไพรสณฑ์  และให้นายสุรัตน์ชัย  รินมุกดา   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลคีรีมารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  แทน ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน เมษายน   พุทธศักราช ๒๕๔๕  เป็นต้นไป

         พุทธศักราช ๒๕๔๕  ได้ก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้า  บริเวณด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน  ประตูเหล็ก  และป้ายชื่อโรงเรียน  ใช้งบประมาณจากเทศบาล  เป็นจำนวนเงิน   ๙๕๓,๒๕๐  บาท  และได้ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง   ๕  เมตร  ยาว   ๑๘.๕๐  เมตร  จำนวน   ๑  สาย  ใช้งบประมาณจากเทศบาล  เป็นจำนวนเงิน   ๔๖,๗๕๐  บาท

         พุทธศักราช ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณจากเทศบาล  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน  ๑๕   ชุด  เป็นจำนวนเงิน  ๓๔๒,๐๐๐   บาท  จัดทำและซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์  เป็นจำนวนเงิน   ๓๒๒,๔๐๐  บาท  จัดซื้อครุภัณฑ์  ได้แก่   เครื่องสแกนเนอร์  จำนวน  ๑   เครื่อง   ถังน้ำสแตนเลส   ขนาด  ๒,๕๐๐  ลิตร   จำนวน  ๒  ถัง   วิทยุเทป  จำนวน  ๑   เครื่อง  รวมเป็นจำนวนเงิน  ๔๑,๕๐๐   บาท

         พุทธศักราช ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณจากเทศบาล  จัดซื้อวงเมโลเดี้ยน  เป็นจำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท  และชมรมศิษย์เก่าจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบ  เป็นจำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท

         วันที่  ๓๑  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗  นายสุรัตน์ชัย   รินมุกดา  เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

         วันที่  ๑  เดือน  มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๔๘  นายภิรมย์   ทองคุ้ม  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

         วันที่  ๓๑   เดือน มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๔๘  ได้ก่อสร้างเรือนพยาบาล  จำนวน   ๑  ชั้น  เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว  หลังคาจัตุรมุข  กว้าง   ๗  เมตร  ยาว   ๘  เมตร  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๗-๔๘-๐๐๐๑   ใช้งบประมาณเงินบริจาคจากคณะครู   คณะกรรมการศึกษา  เป็นจำนวนเงิน๒๐๓,๕๔๔  บาท  ตั้งชื่อเรือนพยาบาลร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐   พรรษาราชินี  ปัจจุบันใช้เป็นห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา  และสถานีวิทยุกระจายเสียง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

         วันที่  ๒๙   เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๘  ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (โรงยิม)   กว้าง  ๓๐  เมตร   ยาว  ๓๕  เมตร   ใช้งบประมาณจากเทศบาล   เป็นจำนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

         วันที่  ๑๓   เดือน มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๔๙  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  คสล.   ๓  ชั้น     ใต้ถุนโล่ง   จำนวน  ๘  ห้องเรียน   กว้าง  ๑๓.๕๐  เมตร   ยาว  ๓๖  เมตร   เลขรหัสพัสดุเทศบาล   ๐๔๐-๔๙-๐๐๒๔   ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน   เป็นจำนวนเงิน  ๔,๙๔๘,๘๑๕.๗๑  บาท   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  (อาคารเรียน ๕ หรือ อาคารลีลาวดี)

         วันที่  ๒๖   เดือน มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คสล.   ๑  ชั้น  ตามแบบ ส.ศท.   อนุบาล ๘  จำนวน  ๘   ห้องเรียน  ๒๐๐  คน  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๐-๕๐-๐๐๒๙   ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน   เป็นจำนวนเงิน  ๕,๒๖๖,๘๐๐  บาท   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นอนุบาล ๑  (อาคารรองเท้านารี)

         วันที่  ๑๘   เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก  ลักษณะขนาดเล็กชั้นลอย  แบบฐานแผ่   เลขรหัสพัสดุเทศบาล   ๐๑๑-๕๐-๐๐๒๐  เป็นจำนวนเงิน  ๕,๕๘๕,๐๐๐   บาท

         พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ  กีฬาภูมิปัญญาไทย  ประจำปี ๒๕๕๐   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญ   พระชนมายุ  ๘๐  พรรษา   ภาคเหนือ  จัดโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสถาบันอาศรมศิลป์

         วันที่  ๓   เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคาร สน.ศท. ๔/๑๒  จำนวน   ๔  ชั้น  ๑๒   ห้องเรียน  เลขรหัสพัสดุเทศบาล  ๐๔๐-๕๐-๐๐๓๒   ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงิน   ๘,๑๖๘,๖๘๐  บาท  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓   ห้องประกันคุณภาพชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องดนตรี  (อาคารเรียน ๖ หรือ อาคารตรีชวา)

 

DSCF6081 DSCF6100

 

         วันที่  ๑๗   เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น   ขนาดใหญ่   ตามโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

         พุทธศักราช ๒๕๕๑   ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา   และสถานศึกษา   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดกลาง   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

         เดือน กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒  ได้ก่อสร้างห้องส้วม  ๑๐  ที่นั่ง  ใช้งบประมาณ     เงินอุดหนุน  เป็นจำนวนเงิน  ๓๐๗,๐๐๐   บาท

         วันที่  ๘   เดือน กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  ได้บันทึกข้อตกลงในการร่วมดำเนินงานโครงการลดเมืองร้อน  ด้วยมือเราปีที่ ๕  เทศบาลเมืองแม่สอด  และโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  จะให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน  ด้วยมือเรา   ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท   โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย  จำกัด

         พุทธศักราช ๒๕๕๒  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา   และสถานศึกษา   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

         วันที่  ๒๐   เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ได้รับพระราชทานโล่รางวัล  การเข้าร่วม “โครงการลดเมืองร้อน  ด้วยมือเรา”   จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดีโดยมีส่วนร่วมในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้  และร่วมรักษาสภาพภูมิอากาศ   เพื่อให้เมืองน่าอยู่และยั่งยืน   ระหว่างปี  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓

         พุทธศักราช ๒๕๕๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่   การประกวดการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  เขตเทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก   ปี  ๒๕๕๓  จัดโดย โรงพยาบาลแม่สอด

ใส่ความเห็น