ทะเบียนประวัติ ครูภูมิปัญญา

ทะเบียนประวัติ ครูภูมิปัญญา
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  เทศบาลนครแม่สอด
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

 

พระบุญช่วย วิมโล ผู้นำทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

 

 

พระบุญรอด ชินทตฺโต ผู้นำทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

 

 

คุณเย็น หมวกน้อย ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรมจักสาน สมุนไพรไทย

 

 

 

คุณนิพนธ์ ปัญญากาวิน ด้านพิธีกรรมทางศาสนา สืบชะตา

 

 

 

คุณดา หมวกน้อย ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรมจักสาน

 

 

 

คุณสมพล ล้านคำ ด้านการเกษตร จักสานหัตถกรรม

 

 

 

คุณเงิน อินต๊ะ ด้านหัตถกรรมการจักสาน ด้านการเกษตร

 

 

 

คุณเฮือน หมื่นปรากฎดี ด้านการเกษตร

 

 

 

คุณจันทร์ ก้อนนคร ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรมจักสาน ช่างไม้

 

 

 

คุณบัวเขียว สุนะตา ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรมจักสาน

 

 

 

คุณอินจันทร์ นอแก้ว ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรมจักสาน สมุนไพรไทย

 

 

 

คุณวนาวัลย์ อินต๊ะ ด้านการนวดแผนไทย