8

         คณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา (อบต.เสม็ดใต้) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

By admin