9
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้กู๊ดมอร์นิ่ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้กู๊ดมอร์นิ่ง ศูนย์การเรียนรู้กู๊ดมอร์นิ่ง เป็นศูนย์การเรียนเล็ก ๆ ที่อยู่ภายใต้ องค์กร B.M.W.E.C เป็นศูนย์การเรียนที่จัดตั้งเพื่อเด็กต่างด้าวที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

By admin