กิจกรรมเก็บเมล็ดหลังเกี่ยวข้าว
กิจกรรมเก็บเมล็ดหลังเกี่ยวข้าว
กิจกรรมเก็บเมล็ดหลังเกี่ยวข้าว

กิจกรรมเก็บเมล็ดหลังเกี่ยวข้าว
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเก็บเมล็ดข้าวที่ตกหล่นหลังจากเกี่ยวข้าวตามหลักสูตรการทำนาข้าวอินทรีย์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)By admin