การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เทศบาลนครแม่สอด

ประกาศ : การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เทศบาลนครแม่สอด

           ตามความแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เตรส (๒) ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ จึงประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทุกแห่งเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และให้มีการจัดการเรียน ตามประกาศ

By admin