ประกาศ : การศึกษาแบบ On-Site หรือแบบผสมผสาน เริ่ม 17 ม.ค.65

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว การเปิดเรียน อ้างอิงคำสั่งเทศบาลนครแม่สอด
          เพื่อให้นักเรียนได้รับการสอนที่มีคุณภาพต่อเนื่อง และช่วยให้ระบบการเรียนการสอนกลับ เข้าสู่สภาวะปกติ อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 เตรส (2) ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ข้อ 7 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดการเรียน การสอน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

By admin