ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 ฝ่ายบริหารงานสถานศึกษา

DMS003

                                                                   นายสุเทพ วันฟั่น                                                                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิรศักดิ์  ใหมสกุล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา