ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว


ที่

ชื่อ – สกุล

ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

รวมเวลา
นายยุทธ  เดชคำรณ ๒๘ เม.ย. ๒๔๙๒ – ๑๒ ก.ย. ๒๔๙๓ ๑ ปี  ๕ เดือน
นายสามารถ  สุประกอบ ๑๓ ก.ย. ๒๔๙๓ – ๔ มิ.ย. ๒๔๙๗ ๓ ปี  ๙ เดือน
นายชื่น  น้อยทัพ ๕ มิ.ย. ๒๔๙๗ – ๑๑ ก.ย. ๒๔๙๗ ๓ เดือน
นายจั่น  คุรุวิทย์ ๑๒ ก.ย. ๒๔๙๗ – ๒๕ ต.ค. ๒๔๙๗ ๑ เดือน
นายชื่น  น้อยทัพ ๒๖ ต.ค. ๒๔๙๗ – ๑ ก.พ. ๒๕๐๘ ๑๐ ปี  ๓ เดือน
นางบุญถึง  สุทัศน์  ณ  อยุธยา ๒ ก.พ. ๒๕๐๘ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๑๕ ๖ ปี  ๗ เดือน
นายปรีชา  ชาโปร่ง ๑ พ.ย. ๒๕๑๕ – ๒๑ พ.ค. ๒๕๒๒ ๖ ปี  ๖ เดือน
นายจำเนียร  กัณฑวงศ์ ๒๒ พ.ค. ๒๕๒๒ – ๑ พ.ค. ๒๕๒๕ ๓ ปี
นายอุทัย  ปัญญาสว่าง ๒ พ.ค. ๒๕๒๕ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๒๙ ๔ ปี  ๔ เดือน
๑๐ นายณรงค์  จันทรางกูล ๑๖ เม.ย. ๒๕๓๐ – ๕ เม.ย. ๒๕๓๖ ๖ ปี
๑๑ นางบัวไหล  บุญส่ง ๖ เม.ย. ๒๕๓๖ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๓๗ ๑ ปี  ๖ เดือน
๑๒ นายรัก  หาญวัฒนสกุล ๙ ต.ค. ๒๕๓๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๕ ๖ ปี  ๕ เดือน
๑๓ นายสุรัตน์ชัย  สินมุกดา ๑ เม.ย. ๒๕๔๕ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๘ ๒ ปี  ๑๐ เดือน
๑๔ นายภิรมย์  ทองคุ้ม ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔ ๖  ปี  ๔  เดือน
๑๕ นายไพรัตน์  อินริราย ๑ ก.ค. ๒๕๕๔ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๔  เดือน
๑๖ นายบุญลือ  สุดจิตร ๑ พ.ย. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน  

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว