ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 


ที่


ชื่อ – สกุล


ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง


รวมเวลา

นายยุทธ  เดชคำรณ

๒๘ เม.ย. ๒๔๙๒ – ๑๒ ก.ย. ๒๔๙๓

๑ ปี  ๕ เดือน

นายสามารถ  สุประกอบ

๑๓ ก.ย. ๒๔๙๓ – ๔ มิ.ย. ๒๔๙๗

๓ ปี  ๙ เดือน

นายชื่น  น้อยทัพ

๕ มิ.ย. ๒๔๙๗ – ๑๑ ก.ย. ๒๔๙๗

๓ เดือน

นายจั่น  คุรุวิทย์

๑๒ ก.ย. ๒๔๙๗ – ๒๕ ต.ค. ๒๔๙๗

๑ เดือน

นายชื่น  น้อยทัพ

๒๖ ต.ค. ๒๔๙๗ – ๑ ก.พ. ๒๕๐๘

๑๐ ปี  ๓ เดือน

นางบุญถึง  สุทัศน์  ณ  อยุธยา

๒ ก.พ. ๒๕๐๘ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๑๕

๖ ปี  ๗ เดือน

นายปรีชา  ชาโปร่ง  

๑ พ.ย. ๒๕๑๕ – ๒๑ พ.ค. ๒๕๒๒

๖ ปี  ๖ เดือน

นายจำเนียร  กัณฑวงศ์

๒๒ พ.ค. ๒๕๒๒ – ๑ พ.ค. ๒๕๒๕

๓ ปี

นายอุทัย  ปัญญาสว่าง

๒ พ.ค. ๒๕๒๕ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๒๙

๔ ปี  ๔ เดือน

๑๐

นายณรงค์  จันทรางกูล

๑๖ เม.ย. ๒๕๓๐ – ๕ เม.ย. ๒๕๓๖

๖ ปี

๑๑

นางบัวไหล  บุญส่ง

๖ เม.ย. ๒๕๓๖ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๓๗

๑ ปี  ๖ เดือน

๑๒

นายรัก  หาญวัฒนสกุล

๙ ต.ค. ๒๕๓๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๕

๖ ปี  ๕ เดือน

๑๓

นายสุรัตน์ชัย  สินมุกดา

๑ เม.ย. ๒๕๔๕ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๘

๒ ปี  ๑๐ เดือน

๑๔

นายภิรมย์  ทองคุ้ม

๑ ก.พ. ๒๕๔๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔

๖  ปี  ๔  เดือน

๑๕

นายไพรัตน์  อินริราย

๑ ก.ค. ๒๕๕๔ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔

๔  เดือน

๑๖

นายบุญลือ  สุดจิตร

๑ พ.ย. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

 

 

ใส่ความเห็น