• Home »
  • กิจกรรม »
  • เข้าชมนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ รร.เทศบาล 5ฯ
เข้าชมนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ รร.เทศบาล 5ฯ

เข้าชมนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ รร.เทศบาล 5ฯ

 

วันที่  13  ธันวาคม  2560

         คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าชมนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ให้เด็กได้เรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการ  ภายในงานนิทรรศการมีวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส มากกว่า 60 ชิ้น และกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ประกอบด้วย การแสดงทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมท้องฟ้าจำลอง  และกิจกรรมมุมนักประดิษฐ์

         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช.  จึงจัดให้มีโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน  จากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

 

Share